حسابداری جامع شش سطحی

معرفی نرم افزار حسابداری جامع شش سطحی همراهان سیستم گوهر حسابداری مالی، پیمانکاری و صنعتی حسابداری تجمیعی (شعب) و ارزی مدیریت و کنترل قراردادها امکان طراحی طول کدینگ حسابها توسط کاربر امکان طراحی کدینگ حسابها به صورت درختی امکان تعریف ادامه مطلب