• گواهی ارزیابیی امنیتی محصول (افتا)

 • گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

 • مجوز فعالیت از شورای عالی انفورماتیک

 • پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • گواهی ثبت نرم افزار (وزارت ارشاد)

 • گواهی ثبت و اصالت نرم افزار

 • گواهی تایید فنی نرم افزار

 • گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی

 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

 • عضو انجمن حسابداران خبره کشور

 • عضو انجمن انفورماتیک ایران

 • عضو انجمن حسابداری ایران

 • عضو سامانه تدارکات الکترونیکی کشور (ستاد ایران)

 • مشاور مالی صندوق رفاه و تامین آتیه بانک کشاورزی