معرفی نرم افزار انبار و حسابداری انبار همراهان سیستم گوهر

معرفی انواع انبار (به ویژه انبار پایه کار) جهت ایستگاه های تولید
معرفی کالاها و انبارهای مختلف همراه با ویژگیهای متنوع و فرمول کالا (شامل روش های قیمت گذاری، گروه بندی و ثبت زیرگروه های مختلف، واحد سنجش، بارکد و …) به صورت نا محدود
تعریف کدینگ کالاها به صورت اتوماتیک و دستی و تعیین طول کد کالا با در نظر گرفتن تعدد کالاها
تعریف مشخصات مختلف برای هر کالا (کد کالا، بارکد کالا، مشخصات فنی، تاریخ تولید و انقضاء، واحد سنجش اول و دوم، کنترل موجودی، کنترل حداکثر و حداقل موجودی، نقطه بحرانی و نقطه سفارش، میزان سفارش، محاسبه تلورانس واحد سنجش دوم و اطلاعات تکمیلی)
امکان ضمیمه تصویر هر کالا در فرم اطلاعات تکمیلی، ثبت ابعاد کالاها و درج ایران کد مربوطه
امکان ردیابی کالا و مواد و همچنین کنترل و نمایش موجودی تعدادی و ریالی هر کالا در سطوح مختلف ردیابی (در سطح کل شرکت یا انبار خاص)
امکان تعیین روش قیمت گذاری با توجه به ویژگی کالاهای مختلف (میانگین موزون و متحرک، Fifo و شناسایی ویژه)
امکان تغییر فرمول کالا (افزایش، کسر یا تعیین مواد جایگزین برای اجزای فرمول کالا)
توانایی انتقال کالا بین انبارهای مختلف و انبار پای کار
تنظیمات اسناد انبار و تعیین مشخصات مورد نظر جهت نمایش در جزئیات هر یک از اسناد
امکان رسید و حواله بر مبنای سفارش کار، تولید انبوه، پروژه، مرکز مسئولیت با توجه به واحدهای سنجش اصلی و فرعی
صدور اسناد کنترل کیفی و بازرسی کالا و همچنین صدور اسناد اتوماتیک بر مبنای اسناد صادر شده مراحل قبل
ثبت اتوماتیک کاردکس کالا، پس از ثبت هر رویداد اعم از رسید و حواله یا ورود و خروج
گزارش گردش کالا به تفکیک انبار، نوع و گروه کالا، نوع سند، با در نظر گرفتن واحد سنجش های فرعی و اصلی با توجه به بازه های زمانی مختلف (از سال تا سال، از ماه تا ماه، از تاریخ تا تاریخ)
گزارش مصرف کالا به تفکیک نوع کالا و مراکز هزینه و پروژه ها با امکان انتخاب در واحد های سنجش اصلی و فرعی
گزارش پیش بینی سفارش کالاها (میزان و نقطه سفارش، میانگین خروجی روزانه، پیش بینی خروجی، آخرین فی خرید، کد و عنوان آخرین فروشنده و …) با در نظر گرفتن بازه های زمانی مختلف
گزارش موجودی کالا در سطح نوع موجودی، انبار، گروه، کالا (بر مبنای ریز پروژه، ریز سند، ریز گروه کالا و انبار)
گزارش تحلیلی هر کالا به صورت ریز (بر مبنای انبار، کالا، طرف مقابل، نوع سند، ماهانه و روزانه، به صورت مقداری و ریالی)
گزارش مرور خرید کالا بر اساس مرور موجودی، مرور انبار، گروه، کالا، فروشنده، مرکز مسئولیت، پروژه و گزارش ریز هر کدام با تفکیک خرید داخلی و خارجی و همچنین نمایش برگشت از خرید داخلی و خارجی بر اساس دو واحد سنجش اصلی و فرعی
تهیه گزارش آنالیز هزینه های حمل مربوط به خرید کالا
گزارش تفصیلی موجودی کالاها از ابتدای دوره تا پایان دوره
گزارش مقایسه ای انبارهای مختلف، با مقایسه نقطه سفارش انبارها، میزان سفارش، پیش بینی میانگین خروجی روزانه، پیش بینی خروجی، موجودی انبار های مختلف، بر اساس بازه های زمانی متفاوت
گزارش اقلام راکد و اقلام کم گردش
صدور کلیه اسناد مربوطه و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و …

کالای امانی

ارسال کالا برای عملیات برون سپاری تولید (پیمانکاری)
دریافت کالا از پیمانکار (سازنده) پس از تغییر
محاسبه نرخ کالای ارسالی و هزینه خدمات توسط پیمانکار (سازنده)
ثبت کالای ارسالی و دریافتی در کاردکس
گزارش کالای امانی دریافتی از مشتری
گزارش گردش کالای امانی به تفکیک انبار، ریز طرف مقابل، ریز موجودی و ریز نوع سند

انبار گردانی

امکان انبار گردانی در مقاطع زمانی مختلف
تعریف نوع و روش انبار گردانی
تعریف مسئول انبار گردانی هر انبار به طور مجزا
تعیین تعداد دفعات شمارش انبارگردانی و تعیین شرط شمارش کالاها با توجه به مقدار، ریال و گردش موجودی کالا
امکان انتخاب انبار یا انبارهای مورد نظر کاربر برای هر دوره انبار گردانی
صدور تگ شمارش انبارگردانی بر اساس شرط تعیین شده توسط کاربر و به تفکیک انبار و تعداد دفعات شمارش
ثبت شمارش موجودی کالا با توجه به دفعات شمارش
نمایش مغایرت موجودی با شمارش اول، دوم و سوم، مغایرت شمارش اول و دوم، مغایرت شمارش اول و سوم، مغایرت شمارش دوم و سوم
ثبت اسناد اضافات و کسورات انبارگردانی به صورت اتوماتیک و دستی
انتقال موجودی تعدادی و ریالی به دوره مالی جدید بر اساس سند مبنا
گزارش کسر و اضافه انبار
گزارش رسید اضافات و حواله کسورات انبارگردانی به صورت تعدادی و ریالی، بر اساس واحد سنجش اصلی و فرعی و به تفکیک ریز انبار، ریز کالا، ریز گروه کالا و گردش کالا

درخواست و سفارشات

فراخوانی فرم “درخواست کالا از انبار” از نرم افزار فروش
امکان تأیید فرم “درخواست کالا از انبار” و اعلام میزان موجودی کالای درخواستی در انبار
ثبت فرم “درخواست خرید کالا” بر مبنای پروژه و مرکز مسئولیت مربوطه با توجه به اطلاعات موجود در فرم مذکور شامل مقدار موجودی، مقدار تأیید شده، مقدار بین راهی، مقدار درخواستی و مقدار کسری انبار در فرم درخواست خرید کالا
تأیید فرم “درخواست خرید کالا” به میزان درخواست شده یا کمتر (در صورت وجود موجودی در انبار)
تعریف تأمین کنندگان کالا همراه با کد و کد اقتصادی، نام اختصاری، شماره و تاریخ ثبت شرکت، آدرس و مشخصات تکمیلی
ثبت فرم “سفارش خرید کالا” بر مبنای درخواست تأیید شده
تأیید فرم “سفارش خرید کالا” به میزان سفارش داده شده یا کمتر با امکان لغو یا ابطال درخواست سفارش مذکور

خرید داخلی و خارجی

ثبت فرمهای “خرید” و “برگشت از خرید” به صورت ریالی با در نظر گرفتن واحدهای سنجش اصلی و فرعی
ثبت فرم “برگشت از خرید داخلی و خارجی” بر مبنای سند رسید خرید داخلی و خارجی به صورت اتوماتیک
تأیید انبار از داخل سند رسید خرید داخلی بدون خروج از سند مربوطه
رویت گردش کالا از داخل سند رسید خرید داخلی بدون خروج از سند مربوطه
قیمت گذاری سند رسید خرید داخلی و خارجی به صورتهای برآوردی، واقعی و اصلاحی و درج پیش پرداخت، سایر هزینه ها و آخرین فی خرید در فرم مذکور
کسری و اضافات انبار (بر مبنای روشهای قیمت گذاری، آخرین نرخ خرید و به صورت دستی یا قیمت روز کالا)
تسهیم تخفیف و هزینه های جانبی مانند حمل، انبارداری، ترخیص و بارگیری به فاکتورهای خرید (با توجه به انواع تسهیم شامل نسبتهای مقدار، مبلغ و مساوی)
ثبت مشخصات حمل، شامل مشخصات راننده، کامیون و بارنامه در سند رسید خرید داخلی و خارجی
ثبت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در سند رسید خرید داخلی و خارجی
امکان ثبت توضیحات تکمیلی در سند رسید خرید داخلی و خارجی
جستجوی پیشرفته یک سند مورد نظر، در صورت تعدد اسناد، از طریق آیتمهای مختلف موجود در سند (شماره سند، تاریخ، نوع انبار، کالا، فروشنده و …) در سند رسید خرید داخلی و خارجی
امکان رویت اعلامیه قیمت فروش کالا در سند رسید داخلی و خارجی
امکان رویت موجودی کالا در سطح انبار و در سطح شرکت در سند رسید خرید داخلی
امکان کنترل موجودی در سند رسید خرید داخلی (حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه سفارش، نقطه بحرانی)
گزارش خرید به تفکیک اشخاص، کالا، گروه کالا، فروشنده، مرکز مسئولیت، خرید داخلی و خارجی و آنالیز حمل هر خرید
گزارش خلاصه فاکتورهای خرید و گزارش دوره ای خرید با در نظر گرفتن واحدهای سنجش فرعی و اصلی
گزارش خرید هر دوره مورد نظر (روزانه، ماهانه، سالانه و تاریخهای مختلف) به تفکیک فروشندگان
گزارش تحلیلی خرید براساس مبناهای مختلف (نوع انبار، انبار، کالا، فروشنده، نوع سند،
گزارش تفصیلی خرید کالا از اشخاص یا فروشندگان مختلف

فرمول ساخت و طراحی درخت محصول

تعریف انواع “فرمول ساخت”
طراحی “درخت محصول” بر اساس شماره فرمول ساخت مورد نظر
نمایش درخت محصول به صورت شماتیک با رویت نام اجزا و مواد (مواد مصرفی، قطعات، نیمه ساخته، محصول نهایی)
امکان کپی فرمول طراحی شده قبلی و تغییر فرمول مذکور (تغییر، افزایش یا کاهش شاخه های درخت محصول و ایجاد فرمول جدید)
ثبت فرم “دستور ساخت” مطابق فرمول طراحی شده
امکان طراحی فرمول یک کالا با روشهای ساخت مختلف
امکان پیش بینی میزان مصرف مواد و ابزار مورد نیاز برای ساخت کالای مورد نظر
امکان تعریف فرمولهای متعدد برای ساخت یک کالا و استفاده از هر یک از فرمولهای تعریف شده برای ساخت کالا
گزارش کلیه فرمولهای ساخت تعریف شده

فرایند مصرف مواد و تولید

امکان پیش بینی میزان مصرف مواد و ابزار مورد نیاز برای ساخت کالای مورد نظر
امکان ثبت فرم “حواله مصرف تولید” (بر مبنای فرمول ساخت یا بدون مبنا) بر اساس پروژه و مرکز مسئولیت
امکان تهیه گزارش گردش کالا در فرم حواله مصرف تولید
امکان رویت موجودی کالا در سطح انبار و شرکت با اعلام حداقل و حداکثر موجودی، در فرم حواله مصرف تولید
امکان ثبت فرم “حواله مصرف عمومی” (بر مبنای فرمول ساخت یا بدون مبنا) بر اساس پروژه و مرکز مسئولیت)
امکان ثبت فرم “برگشت از مصرف تولید” (بر مبنای حواله مصرف تولید یا بدون مبنا)
امکان ثبت فرم “برگشت از مصرف عمومی” (بر مبنای حواله مصرف عمومی یا بدون مبنا)
امکان ثبت فرمهای “حواله ارسال” و “رسید دریافت” کالاهای ساخته، نیمه ساخته، امانی، انتقالی بین انبارها و اسناد تبدیل
امکان ثبت فرمهای “رسید و حواله تحویل دارایی ثابت” و “رسید و حواله تحویل ضایعات”
امکان ثبت فرمهای “رسید اضافات” و “حواله کسری انبارگردانی”
امکان ثبت فرم “حواله تحویل فروش کالا از انبار”
امکان ثبت فرم “کنترل کیفیت و بازرسی کالاها”
امکان برگشت کلیه فرمهای فوق الذکر به صورت دستی و اتوماتیک
– تأیید و قیمت گذاری اسناد
امکان تأیید و برگشت از تأیید کلیه انبارها و اسناد به صورت کلی و جداگانه
امکان قیمت گذاری و برگشت از قیمت گذاری کلیه انبارها و کلیه اسناد خروجی به صورت کلی و جداگانه
امکان انتقال ریالی پایان دوره سال قبل به ابتدای دوره سال جاری
امکان اعلام لیست اسناد رسید فاقد قیمت گذاری، در هنگام قیمت گذاری اسناد خروجی، جهت محاسبه قیمت خروجی کالا
صدور اسناد اتوماتیک و فراخوانی سندها بر مبنای اسناد صادر شده قبلی
– دوره های استاندارد
امکان تعریف دوره های استاندارد مصرف مواد در بازه های زمانی مورد نظر
امکان اعلام نرخ استاندارد و واقعی کالاهای استاندارد
قیمت گذاری استاندارد اسناد
امکان انتقال ریالی استاندارد پایان دوره سال قبل به ابتدای دوره سال جاری
امکان برگشت از قیمت گذاری استاندارد
– معین گذاری اسناد انبار
تعریف معین های ثابت انبار
تعریف معین های موجودی، بستانکار خرید، پیش پرداخت، هزینه حمل، کسورات اضافات انبارگردانی جهت معین گذاری اتوماتیک اسناد انبار و صدور اتوماتیک سند حسابداری
تعریف معین های مصرف انبار، جهت معین گذاری اتوماتیک اسناد انبار و صدور اتوماتیک سند حسابداری
شرح آرتیکل های اسناد انبار به صورت پیش فرض
صدور اسناد و انتقال خودکار به سیستم حسابداری و …

گزارشات تکمیلی انبار

گزارش کاردکس تعدادی کالا
گزارش کاردکس ریالی کالا
گزارش گردش موجودی کالا با امکان انتخاب نوع سند، کالا و انبار مورد نظر با در نظر گرفتن واحد سنجش اصلی و فرعی
گزارش گردش موجودی کالا با در نظر گرفتن سند پایان دوره و عدم در نظر گرفتن سند پایان دوره
گزارش مرور موجودی کالا با در نظر گرفتن نوع موجودی، نوع انبار، نوع گروه کالا، مرکز مسئولیت مربوطه، فروشنده، نوع سند و ریز هر کدام از موارد مذکور و همچنین امکان تهیه گزارش گردش تک تک اسناد
گزارش پیش بینی سفارش با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر
گزارش مرور خرید بر اساس مرور موجودی، مرور انبار، مرور گروه کالا، مرور کالا، فروشنده، مرکز مسئولیت، پروژه و ریز هر یک از موارد مذکور
گزارش موارد برگشت از خرید داخلی و خارجی بر حسب انبار، موجودی، فروشنده، مرکز مسئولیت و پروژه
گزارش آنالیز حمل کلیه خریدها
گزارش تحلیلی مرور موجودی کالا
تهیه کلیه گزارشات فوق، در قالب نمودار

عملیات افتتاح و اختتام انبار

بستن سال مالی به تفکیک انبار به صورت اتوماتیک و صدور سند پایان دوره
افتتاح سال مالی جدید و انتقال سند پایان دوره قبلی به ابتدای دوره سال جاری
امکان انتقال مقداری و ریالی انبار از پایان دوره سال قبل به ابتدای سال جاری
امکان انتقال مقداری انبار از پایان دوره سال قبل به ابتدای سال جاری بدون انتقال ریالی
امکان حذف سند ابتدای دوره و صدور مجدد آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *