پرش لینک ها

آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری ابلاغ شد.

 

هیأت وزیران در نشست ششم شهریور ۱۴۰۱، به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان، به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیرو‌های متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را به تصویب رساند.

برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری است که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده باشد.