پرش لینک ها

حسابداری شعب

حسابداری شعب

 

شعبه: قسمتی یا بخشی اداره مرکزی است که از اداره مرکزی است اما مطابق با دستوالعمل ها و قوانین اداره مرکزی به فعالیت مشغول است. شعب  جمع شعبه (Branch) می باشد.

ازنقطه نظر حسابداری، شعب به سه دسته تقسیم می شوند:

۱- شعب با سیستم متمرکز یافاقد دفاترمستقل:

دراین گونه شعبات تمام اختیارات در اداره مرکزی متمرکز   می باشد به عبارت دیگر تمام رویدادهای مرکز و شعب در اداره مرکزی ثبت می شود.

این گونه شعبات به سه صورت با اداره مرکزی در ارتباط هستند:

الف) روش ارسال کالا به بهای تمام شده

ب) روش ارسال کالا به بهای تمام بعلاوه درصدی از سود (روش صورتحسابی یاسیاهه)

ج) روش ارسال کالا به بهای فروش

۲ – شعب با سیستم غیرمتمرکز (دارای دفاترمستقل):

در این گونه شعبات، مرکز  شعبات را ملزم به نگهداری یا داشتن دفاتر قانونی مالی نموده یابه عبارت دیگر در سیستم غیر متمرکز هر شعبه باید رویدادهای مالی خود را ثبت نموده و در پایان سال صورتهای مالی شعبه را به مرکز ارسال کند و در مرکزنیز صورتهای مالی تلفیقی تنظیم می گردد.

این گونه شعبات به سه صورت با مرکز درارتباط هستند:

 

الف) روش ارسال کالا به بهای تمام شده (سیستم دائم و ادواری)

ب) روش ارسال کالا به بهای صورتحساب (سیستم دائم و ادواری)

ج) روش ارسال کالا به بهای فروش(سیستم دائم و ادواری)

 

۳- شعب خارج از کشور:

نحوه حسابداری شرکتهایی که دارای سیستم متمرکزبوده و نحوه ارسال کالای آنها به بهای تمام شده می باشد.

دراین گونه شعبات مرکز کالا را خریداری نموده وبهای تمام شده آن را مشخص کرده و به شعبات اعلام می نماید.